Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług

§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin definiuje ogólne warunki świadczenia usług świadczonych w ramach webh.pl.

2. Definiując poszczególne elementy w niniejszym regulaminie, będziemy odnosili się do wybranych pojęć:
a) Operator – firma ultimahost.pl Szeliga sp. j. (90-063 Łódź, ul. Piotrkowska 148/150, NIP: 9671354758 REGON: 341287109 KRS: 0000423178) świadcząca usługi w ramach serwisu webh.pl,
b) Usługa – wydzierżawiona Klientowi przez Operatora określona usługa informatyczna świadczona w ramach sieci Internet,
c) Panel Zarządzający – panel zarządzania usługami dostępny dla Klientów pod adresem https://ssl.webh.pro/,
d) Wirtualny portfel – dostępna przez Panel zarządzający usługa umożliwiająca wpłaty środków na poczet zamawiania lub przedłużania Usług przez Klientów,
e) Klient – osoba, która posiada konto w Panelu zarządzającym,
f) Uptime – uśredniona w skali miesiąca dostępność usługi dla klienta, czyli czas, w którym użytkownik ma dostęp do usługi i może do niej uzyskać dostęp za pośrednictwem sieci lub konsoli awaryjnej dostępnej w panelu Operatora. Kalkulacja Uptime nie uwzględnia czasu, w którym usługa jest niedostępna z powodu wystąpienia Zdarzeń Niezależnych, a także z powodu znajdowania się usługi w Stanie Kwarantanny,
g) Zdarzenia niezależne – sytuacje, na których wystąpienie nie ma wpływu Operator, mogące mieć wpływ na dostępność lub wydajność świadczonych przez Operatora Usług. Zdarzenia te obejmują w szczególności: awarie sprzętu, braki w dostawach prądu czy łącz od dostawców, działania osób trzecich, przyczyny o charakterze siły wyższej, a także wszelkie działania nałożone prawnie na Operatora przez podmioty uprawnione do wpływania na dostępność Usług,
h) Działania niepożądane – działania polegające na wszelkiego rodzaju atakach prowadzonych przez użytkownika lub przez jego Usługę na infrastrukturę operatora lub podmiotu trzeciego, w tym także działania polegające na wysyłce spamu oraz inne działania doprowadzające do zakłócania działania Usług dla pozostałych Klientów, a także działania niezgodne z polskim prawem,
i) Stan kwarantanny – czas, w którym Usługa jest blokowana z powodu prowadzenia przez Klienta Działań niepożądanych.

3. Operator udostępnia Klientom witrynę webh.pl, a także dostępny w jej ramach Panel Zarządzający, w ramach których Klienci mogą dokonywać zarządzania Usługami oraz dokonywać zamówień nowych usług.

4. Klient, podając dane osobowe podczas zamawiania usługi, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora w celu utrzymania Usługi zgodnie z prawem i zasadami niniejszego regulaminu. Klient zgadza się także na przesyłanie ważnych informacji dotyczących usług na adres e-mail podany jako kontaktowy.

§2 Płatność i uruchomienie usługi


1. Uzyskanie statusu Klienta odbywa się poprzez założenie konta w Panelu zarządzającym lub poprzez zamówienie usługi przez formularz dostępny na stronie internetowej Operatora.

2. Warunkiem zamówienia Usług jest założenie konta dostępowego, podanie poprawnych danych osobowych – w tym teleadresowych – oraz opłacenie usługi w dogodny sposób. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych może spowodować zablokowanie Usług Klienta do czasu uzupełnienia danych.

3. Usługi o parametrach opisanych na stronie webh.pl aktywowane są na wskazane przez Klienta okresy płatności, których dostępność jest zależna od czynników, do których Klient ma dostęp przy składaniu zamówienia na Usługę. Opłacając usługę klient potwierdza, że zapoznał się z jej specyfikacją.

4. Klient ma dostęp do usługi tak długo, jak usługa jest przez niego opłacana. Informacje dotyczące pozostałego okresu ważności usługi znajdują się w Panelu zarządzającym. Usługę Klient może przedłużyć, o ile usługa nie została wycofana przez Operatora z dalszej sprzedaży.

5. Zgodnie z art. 30 ustawy o prawach konsumenta – Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email, zgłoszenie w panelu lub list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Dokonując zamówień usług, gdzie usługi uruchamiane są zwykle natychmiast po opłaceniu, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta). Dokonując opłacenia usług, Klient wyraża zgodę na niezwłoczne ich uruchomienie.

6. Operator zobowiązuje się uruchomić usługi po odnotowaniu wpłaty przez Klienta najszybciej jak jest to możliwe, chyba że wystąpią Zdarzenia niezależne, które przedłużą czas uruchomienie usługi.

7. Klient mogą skorzystać z dowolnej udostępnionej przez Operatora formy płatności:
a) Przelew bankowy – bez ograniczeń,
b) PayU – minimalna kwota płatności to 1zł,
c) Zen – minimalna kwota płatności to 1zł,
d) PayPal – minimalna kwota płatności to 20zł,
e) Wirtualny portfel – bez ograniczeń.

8. Klient ma możliwość skorzystania z usługi Wirtualnego portfela i może za jego pośrednictwem gromadzić środki, z których następnie będzie opłacał Usługi.

9. Klienci mają możliwość ustawienia automatycznego odnawiania usług, co polega na automatycznym przedłużaniu Usług w oparciu o środki, które uprzednio Klient posiada w ramach Wirtualnego portfela.

10. Klienci mogą zdefiniować na koncie jednego lub wielu płatników usług. Dla każdego zamówienia lub odnowienia usługi można wskazać płatnika, który będzie widniał na dokumentach jako nabywca. Po wystawieniu faktury nie ma możliwości zmiany płatnika.

11. Czas ważności usługi jest liczony od momentu, od którego usługa staje się dostępna dla Klienta. Usługa jest aktywowana na czas, na jaki Klient złożył zamówienie.

12. W przypadku odnowienia usługi zawieszonej okres abonamentowy po przedłużeniu usługi liczony jest od daty zawieszenia usługi, a nie od daty opłacenia zawieszonej usługi.

13. Środki znajdujące się w Wirtualnym portfelu można użyć wyłącznie do opłacania nowych i dotychczasowych usług, nie występuje możliwość wypłaty środków z Wirtualnego portfela.

14. Klienci mają dostęp do różnych promocji i programów rabatowych, które są opisane na Witrynie operatora. Programy te mogą się zmieniać na przestrzeni czasu, zaś klienci mają do nich dostęp w momencie spełnienia warunków danej promocji. Promocje mogą wymagać wprowadzenia kodu rabatowego podczas składania zamówienia na usługę. Brak wprowadzenia kodu, wprowadzenie błędnego kodu lub wprowadzenie kilku kodów naraz wyklucza możliwość skorzystania z danej promocji i nie jest podstawą do reklamacji.

15. Rezygnacja z usługi w opłaconym okresie nie powoduje zwrotu w jakiejkolwiek formie wniesionych opłat z tytułu uruchomienia konkretnej usługi czy też opłat abonamentowych za jej utrzymanie. Klient może zrezygnować z usługi godząc się na przepadek pozostałego opłaconego okresu abonamentowego.

§3 Obowiązki i prawa Klienta


1. Klient zobowiązany jest do podania i aktualizacji danych osobowych przesłanych do Operatora. Dane powinny być prawidłowe i zgodne ze stanem aktualnym.

2. Klient ma prawo do kontaktu z Operatorem za pośrednictwem Panelu Zarządzającego Operatora. Za pośrednictwem Panelu Zarządzającego klient przesyła także ewentualne zapytania lub wnioski oraz zarządza zakupionymi Usługami i zamawia kolejne.

3. Klient zobowiązany jest do utrzymania usługi w sposób nie łamiący przepisów polskiego prawa, nie działający na niekorzyść operatora i nie uruchamiający Działań niepożądanych.

4. Klient zobowiązany jest do upewnienia się, że posiada wiedzę i umiejętności do administracji zamówioną usługą, a także że będzie w stanie podjąć interwencję w przypadku wystąpienia Działań niepożądanych. Brak umiejętności obsługi zamówionej usługi nie może być podstawą do roszczeń względem Operatora.

5. Klient ma możliwość dokonania rozbudowy usługi w zakresie dozwolonym dla danej usługi. W zależności od rodzaju rozbudowy, odbywa się ona samodzielnie za pośrednictwem Panelu Zarządzającego, lub poprzez kontakt z operatorem za pośrednictwem Panelu Zarządzającego. Opłata za rozbudowę rozliczana jest proporcjonalnie do końca obecnego okresu rozliczeniowego dla danej Usługi. Zmniejszenie parametrów jest możliwe, ale nie przysługuje za taką operację zwrot jakichkolwiek środków za opłacone już zwiększone parametry. W przypadku serwerów VPS nie jest możliwe zmniejszenie rozmiaru dysków.

6. Klient zobowiązany jest do wykonywania samodzielnie kopii zapasowych posiadanych usług na wypadek wystąpienia Zdarzeń niezależnych.

§4 Obowiązki i prawa Operatora


1. Operator posiada zaplecze techniczne do świadczenia sprzedawanych usług i świadczy je dla Klientów profesjonalnych, tzn. takich którzy posiadają wiedzę i doświadczenie do utrzymania zakupionej przez siebie usługi.

2. Operator nie odpowiada za skutki działań Klienta, które doprowadzą do niedostępności Usługi Klienta. Operator nie odpowiada również za problemy z działaniem oprogramowania na serwerze zastosowanym na usługach VPS i serwerach dedykowanych, jeśli dla serwera nie jest prowadzona odrębnie zawarta usługa administracji serwerem opisana w dalszej części niniejszego regulaminu.

3. Operator zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury i danych znajdujących się na serwerach.

4. Operator zobowiązany jest do świadczenia Usług dla Klientów w sposób nieprzerwany, z zachowaniem funkcjonalności, które zapewnia Usługa, w tym również z zachowaniem parametrów maksymalnych usługi, na tyle na ile jest to technicznie możliwe w danych warunkach.

5. Operator zwolniony jest z konieczności nieprzerwanego świadczenia usług w przypadku wystąpienia Zdarzeń Niezależnych, a także w przypadku, gdy Klient w ramach swojej Usługi prowadzi Działania niepożądane.

6. Operator zobowiązany jest do zachowania Uptime na poziomie 99% z pominięciem sytuacji wynikających ze Zdarzeń Niezależnych lub ze znalezienia się usługi w Stanie Kwarantanny.

7. Operator udostępnia Klientom możliwość kontaktowania się w sprawach związanych z Usługami za pośrednictwem Panelu Zarządzającego.

8. Operator stosuje odpowiednie rekompensaty w przypadku spadku Uptime poniżej gwarantowanego poziomu. Rekompensaty te wynoszą minimum dwukrotność czasu, w którym usługa była niedostępna i są klientowi rekompensowane w formie wydłużenia czasu ważności usługi. Rekompensata udzielana jest wyłącznie Klientowi, na którego koncie znajduje się Usługa, dla której wystąpił spadek Uptime.

9. Operator prowadzi zarządzanie obciążeniem, które w skrajnym przypadku mogą powodować krótkotrwałą przerwę w funkcjonowaniu usług Klienta. Czynność ma ta jednak na celu utrzymanie jak najwyższej dostępnej wydajności dla wszystkich klientów.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ataki prowadzone na usługi Klienta, które mogą doprowadzić do niedostępności tych usług.

11. Operator nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Klientów, nawet, jeżeli Operator został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód.

12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Klienta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Klienta w żadnym zakresie. Na Operatorze nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń prawa, których dopuści się Klient w trakcie korzystania z Usługi.

13. Operator może wypowiedzieć Usługę natychmiast w przypadku:

a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,
b) niezawinionej przez Operatora zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych,
c) działania Klienta na szkodę Operatora, szczególnie przez prowadzenie Działań niepożądanych.

14. Operator nie odpowiada za sytuacje, w których Klient utracił dane lub usługi z przyczyn nieuprawnionego posłużenia się jego danymi autoryzacyjnymi lub przez formę działania aplikacji i skryptów które umieścił na swoim serwerze lub koncie hostingowym.

§5 Działania niepożądane (Abuse)


1. Operator przyjmuje od podmiotów zewnętrznych informacje o Działaniach niepożądanych i na ich podstawie podejmuje odpowiednią reakcję. Działania niepożądane przy których Operator interweniuje dotyczą w szczególności:
a) ataków na infrastrukturę zewnętrzną,
b) wysyłki spamu,
c) wykorzystania usługi w sposób niezgodny z przepisami polskiego prawa,
d) przechowywania lub udostępniania treści do których zewnętrzne uprawnione podmioty wniosą uzasadnione roszczenie.

2. Działania niepożądane to również działania, które wpływają negatywnie na infrastrukturę Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do zastosowania identycznej procedury w przypadku, gdy Klient:
a) Będzie prowadził na swojej Usłudze skanowanie sieci Operatora, ataków na usługi wewnątrz sieci Operatora a także na Usługi innych Klientów Operatora.
b) Będzie w ramach swojego serwera VPS lub hostingu zużywał powyżej 95% zasobów procesora lub pamięci RAM w trybie ciągłym przez 24 godziny.
c) Będzie prowadził inne działania niekorzystnie wpływające na infrastrukturę Operatora.

3. W przypadku wystąpienia Działań niepożądanych na Usłudze Klienta, Operator ma prawo do przeniesienia usługi w Stan Kwarantanny bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Klienta o tym fakcie. Operator zobowiązuje się jednak do blokady bez powiadamiania wyłącznie w przypadkach tego wymagających. W pozostałych przypadkach Klient zostanie uprzedzony o blokadzie z odpowiednim wyprzedzeniem, mając tym samym możliwość rozwiązania problemu przed nałożeniem blokady.

4. Odblokowanie usługi znajdującej się w Stanie Kwarantanny odbywa się poprzez kontakt z Operatorem.

5. W przypadku, gdy przyczyną interwencji jest osiąganie wysokiego zużycia zasobów (powyżej 95% zasobów procesora lub pamięci RAM w trybie ciągłym przez 24 godziny), Klient może także dokonać rozbudowy usługi – jeśli technicznie jest to możliwe.

6. Jeśli Działania niepożądane nie zostaną przerwane, a ich skutki nie zostaną przez Klienta usunięte, usługa zostaje zablokowana do czasu wyjaśnienia. W przypadku powtarzających się Działań niepożądanych, usługa może zostać permanentnie zablokowana bez prawa do zwrotu środków.

§6 Usługi i rozwiązania dodatkowe


1. W ramach sprzedawanych Usług, gwarancją jest objęta wyłącznie podstawowa funkcjonalność usługi. Rozumiemy przez to dostępność serwera w sieci w przypadku serwerów VPS czy serwerów dedykowanych oraz dostępność witryn w przypadku Hostingu. Gwarancją nie są objęte dodatkowe usługi powiązane, które dają Klientom dodatkowe możliwości dla Usług.

2. Przez usługi dodatkowe rozumiemy m.in. system backupów, a także możliwość instalacji własnego systemu operacyjnego, czy też konsola VNC w przypadku serwerów VPS, jeśli dany serwer VPS udostępnia taką funkcjonalność.

3. Gwarancje nie obejmują także usług dodatkowych od operatorów zewnętrznych, które są udostępniane w ramach usługi (Let’s Encrypt, Cloudflare itd).

4. Operator dopełni wszelkich starań, by usługi dodatkowe działały prawidłowo, natomiast ich niedziałanie nie jest podstawą do uznania, że usługa nie jest realizowana w sposób właściwy. Dla tych usług nie występuje także droga reklamacyjna.

5. Operator ma prawo do dezaktywacji lub zmiany formy funkcjonowania poszczególnych Usług dodatkowych, bez uprzedzania Klientów o tych czynnościach.

§7 Usługa administracji


1. W ramach indywidualnej dodatkowej umowy, Operator ma prawo zawrzeć z Klientem tzw. usługę administracji, która polega na świadczeniu określonych usług administracyjnych na Usłudze Klienta.

2. Operator dopełni wszelkich starań, aby usługi administracji były wykonywane z jak najwyższą starannością.

3. Usługa administracji odbywa się w zakresie określonym z Klientem na podstawie odrębnych ustaleń, które definiują zakres działań i odpowiedzialności po stronie Operatora.

4. Usługa administracji nie obejmuje rozwiązywania problemów z aplikacjami udostępnionymi przez Klienta, Operator ponadto nie odpowiada za zakłócenia w działaniu usług wynikłe z niewystarczająco dobrze zabezpieczonych aplikacji klienta, a także z samego bezpośredniego działania Klienta.

§8 Panele usługowe


1. Operator udostępnia także możliwość zakupienia paneli usługowych do serwerów dedykowanych oraz serwerów VPS, które są objęte odrębnymi regulaminami i umowami udostępnianymi przez producentów tych paneli. Operator nie odpowiada za zmiany tych regulaminów, a także za prawidłowe działanie paneli, jeśli nie jest zależne bezpośrednio od Operatora.

2. Ceny poszczególnych paneli Operator ustala na podstawie cen uzyskanych od producenta i ceny te mogą w każdym momencie ulec zmianie z ich niezwłocznym wyjściem w życie.

3. Rezygnacja z panelu w opłaconym okresie nie powoduje zwrotu jakichkolwiek wniesionych opłat z tytułu uruchomienia panelu czy też opłat abonamentowych za jego utrzymanie.

§9 Postanowienia końcowe


1. Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu na Witrynie Operatora i ma zastosowanie do wszystkich usług zamówionych lub odnowionych po dacie wprowadzenia nowego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Operatora. Reklamacje należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem panelu klienta lub mailowo na adres [email protected]. Alternatywnie reklamacje można przesłać także na adres fizyczny Operatora. Reklamacje powinny wskazywać przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji, a także dane identyfikacyjne klienta. Operator udzieli odpowiedzi na reklamacje w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

4. Klient po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej po stronie operatora ma możliwość skorzystania z możliwości pozasądowego rozwiązania sporu, którą udostępnia Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu tj. Operator i Klient wyrażą na to zgodę.

5. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Regulaminy promocji
Regulaminy archiwalne